Nederlandse Cybersecurity Agenda

Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit. Daarom hebben we in het regeerakkoord
een structurele investering van 95 miljoen euro in cybersecurity vastgelegd. De afgelopen maanden is door verschillende departementen, in nauwe samenwerking met partijen uit de publieke én private sector, de
wetenschap en de samenleving, hard gewerkt aan een ambitieuze kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity
Agenda. Als coördinerend minister voor cybersecurity ben ik trots om het product van deze vruchtbare
samenwerking te mogen presenteren!
We hebben zeven stevige ambities opgesteld, die in samenhang zullen bijdragen aan een veilig digitaal Nederland. Cruciaal in dit geheel is dat Nederland zijn digitale slagkracht op orde heeft. Overheidspartijen en private organisaties in Nederland moeten goed samenwerken aan een integrale aanpak van cybersecurity. Als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en over adequate capaciteiten en middelen beschikken, kunnen we daadkrachtig reageren op digitale dreigingen.
Voor de overheid betekent dat vooral: een krachtige regierol, stimuleren en voorwaarden scheppen. Zodat bedrijfsleven en burgers hun eigen digitale veiligheid en weerbaarheid kunnen vormgeven. Want daar blijven ze uiteraard zelf verantwoordelijk voor. Om de kansen van digitalisering te kunnen blijven benutten, is het
noodzakelijk dat we ons veilig in de digitale wereld kunnen bewegen. Cybersecurity is het fundament voor
succesvol ondernemen en besturen en voor het vertrouwen in het digitale domein: dit gedeelde belang
maakt dat we wederzijds afhankelijk zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de
nationale veiligheid. Omdat landsgrenzen in de cyberwereld nauwelijks een rol spelen, zal die aanpak
ook sterk internationaal georiënteerd moeten zijn. Ook in EU- en NAVO-verband blijft Nederland daarom
werken aan versterking van de digitale veiligheid.
De komende maanden zullen we de ambities uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda, in nauwe samenwerking met de betrokken departementen en overige partners, nader uitwerken in concrete maatregelen.
En uiteraard is deze agenda niet in beton gegoten. De komende jaren blijft het zaak de vinger goed aan de pols
te houden en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen, om te zien waar zich mogelijk nieuwe digitale kwetsbaarheden en dreigingen voordoen.
We zetten met de presentatie van deze Nederlandse Cybersecurity Agenda een cruciale stap naar een veiliger
digitaal Nederland. De basis waarop we verder kunnen bouwen aan een veilig cyberdomein, waarin burgers,
bedrijfsleven en overheden de economische en maatschappelijke kansen die de digitalisering biedt, ook echt kunnen verzilveren!

Lees hier deze Agenda: tk-bijlage-nederlandse-cybersecurity-agenda gecomprimeerd

Ferd Grapperhaus
Ministervan Justitie en Veiligheid